Koridor Utiliti Pahang Sdn. Bhd.

Kerajaan Negeri Pahang pada 17 Ogos 2016 telah melantik Koridor Utiliti Pahang (KUP) sebagai Agensi Penyelaras Utiliti Negeri Pahang dan bertanggungjawab melaksanakan fungsi dan peranan seperti berikut :-


  Berperanan sebagai ‘Agensi Permohonan Setempat’ (Permit Pengorekan dan Pemasangan Utiliti).
  Mengurus dan menyelenggara Koridor Utiliti Negeri Pahang.
  Menyelaras prosedur permohonan dan kelulusan permit.
  Pemegang kelulusan Izin Lalu, Permit Kerja dan Sijil Siap Kerja yang dikeluarkan oleh Pihak Berkuasa Melulus
      (Pihak Berkuasa Tempatan, Jabatan Kerja Raya, Jabatan Parit dan Saliran dan lain-lain).
  Mengawal selia kerja pemasangan infrastruktur utiliti dan kerja-kerja baik pulih.
  Melantik Jurukur Pemetaan Utiliti yang berdaftar dengan Lembaga Jurukur Tanah Malaysia (LJTM)
  Membangunkan sesalur infrastruktur gunasama utiliti.
  Membangunkan Pangkalan Data Utiliti Negeri Pahang.
  Mengenakan caj pengurusan koridor utiliti kepada pihak pemohon (Penyedia Utiliti).

KUP

Majlis Pelancaran Koridor Utilit Pahang